آموزشفناوری عمومیکسب و کار

ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ چیست

نوشته شده توسط محمدرضا فرزان

ﻓـﺎرﮐﺲ ﯾـﮏ ﺑـﺎزار جهانی و ۲۴ ﺳـﺎﻋﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑـﺎزار ﻓـﺎرﮐﺲ ﺑـﺮﺧﻼف ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑـﺎزار ﻓـﺎرﮐﺲرا به شدت افزایش می دهد؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﮏ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎن ﺧﺎص و اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴت. و شما تنها با در دست داشتن گوشی موبایل و یا لب تاپ خود می توانید سرمایه خود را چند برابر کنید.

 

فارکس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ، ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن است که ﮔـﺮدش ﻣـﺎﻟﯽ روزاﻧـﻪ آن ۱/۵ ﺗﺮﯾﻠﯿـﻮن دﻻر و ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ می باشد. در واقع فارکس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ است ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرت وﯾـﺎ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ارز پرداخته می شود. بدان علت که این بازار ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳﻔﺎرﺷـﺎت اﺳـﺖ، به عنوان ﺑـﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ شناخته می شود.

ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺣﻘـﻮق ﻗـﺮارداد ی از ﺳـﻮی ﺧﺮﯾـﺪار ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﭘﺮداﺧـﺖ می ﺷﻮد، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺎرﮐﺲ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺎرﮐﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ اداره می ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از دﻻﻻن ﯾـﺎ ﮐــﺎرﮔﺰاران اﯾــﻦ ﺑــﺎزار ﻣﻌــﺎﻣﻼﺗﯽ، ﮐﺎرﻫــﺎی ﻣﺰﺑــﻮر را ﺑــﺼﻮرت آﻧﻼﯾــﻦ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽ دﻫﻨــﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزارﺳﺎزان در ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﻓﺎﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻨﺴﺠﻢ ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒـﺎدﻻت ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ ﺑﺎزارﺳﺎزان ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﻧـﺮخ ﮔـﺬار ی ﻣـﯽﺷـﻮد. اﮔـﺮ ﺑﺎزارﺳـﺎزان ﻧـﺮخ را ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﺳﺎز دﯾﮕﺮی را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ارز، ﺑﺎزارﺳﺎزان ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮد را ارﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺮخ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از وام ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺻـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ، ﻟـﺬا ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

ﻓـﺎرﮐﺲ ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﮏ ارز و ﻓـﺮوش ارز دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺑﺎزار Over the Counter ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ EUR/USD . ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻌﯽ ارز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑـﺎزاراداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ:

ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ: ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻی ﭘﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ آزادی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻧﺮخ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ را دارد. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮای خرید یا فروش خود نیاز به یافتن فروشنده و یا خریدار ندارد.

دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن در ﺑﺎزار : دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن در ﺑﺎزار ارز،یعنی این که ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوش و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان آﻏـﺎز ﮐـﺮد، ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ارز را در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺎن ارز را ﺧﺮﯾـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.

اعتبار مضاعف: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاران در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از وامﻫـﺎی از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑـﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

شفافیت بازار: در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎف و ﯾﮑـﺴﺎن در اﺧﺘﯿـﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎزار از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟـﻮد اﺧﺒـﺎر ﻧﻬـﺎﻧﯽ، زﻣﯿﻨـﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻓﺎرﮐﺲ را در زﻣﺮه ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دنیا قرار داده است.

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ: ﺣﺬف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐـﺎرﮔﺰاران ﯾـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ، ﻫﺮﮔـﺰ ﺑـﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺠﺰ ﮐﺎرﻣﺰدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﻦ قیمتﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻫـﯿﭻ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﯾـﺎ ﺑﻬـﺮه ﺷـﺒﺎﻧﻪ در اﮐﺜـﺮ کﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ از ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺬ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﻨﯿﺖ: ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻻزﻣـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﺳـﺖ در ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

[تعداد رای:1]

درباره نویسنده

محمدرضا فرزان

کارشناسی مهندسی نفت-بهره برداری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید