علم و دانش مهندسی شیمی

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﯿﺎل در اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

محمدرضا فرزان
نوشته شده توسط محمدرضا فرزان

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ در ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻢ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﯿﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺎﺑﯽ و ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﺘﺮاق را دارد .ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﯿﺎل ﺑﺮاي دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮد دارد ، اﻣﺎ اﺣﺘﺮاق در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ.ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط داغ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺣﺮارﺗﯽ و .. را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در رژﯾﻢ ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺖ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن واﮐﻨﺶ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از و درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و راﻧﺪﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺣﺪود ۹۰۰ وﯾﺎ ۷۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺒﺎب و ﺑﺪون ﺳﺮوﺻﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬر ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺎز طبیعی

گاز ﻃﺒﯿﻌﯽ داراي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪاﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﺎل ۹۴۰ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد، ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯽﻫﺎي ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را از ﻣﺤﻞ آن در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺎﻧﺪه و از آن ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آب درﯾﺎ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎز را ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۶۰۰ ﻣﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﮔﺎز در ژاﭘﻦ در ﺣﺪود ۶۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺮوج ﮔﺎز از زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺳﻮزد. ﻟﺬا ﻣﻌﺎﺑﺪي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ (ﺷﻌﻠﻪﻫﺎي ﺟﺎودان) ﭘﺮ رﻣﺰ و راز ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﯾﺪه اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ. ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎي آﺗﺶ و آﺑﯽ ﺟﻮﺷﺎن و ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ از اواﯾﻞ دﻫﻪ ۱۹۳۰ آﻏﺎز ﺷﺪ. در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻏﺎلﺳﻨﮓ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎز طبیعی

ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﮔﯿﺎﻫﺎن و اﺟﺴﺎد ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺗﻪ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﻫﻮا ﺗﺠﺰﯾﻪ (اﮐﺴﯿﺪه) و وارد ﺟﻮ ﺷﺪ. وﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﻣﺪﻓﻮن و ﯾﺎ وارد آبﻫﺎي راﮐﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺪه و از اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﺘﺎن 𝐶𝐻۴ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮي C2Hﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺎز اﺗﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ درﺻﺪﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي  ﺗﺎ ﺣﺪود ۱۰٪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺟﺰاي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞN2، CO2، H2Sﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻧﻢ زداﺋﯽ، آب و ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂورﻧﺪ، از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن، ﮔﺎز ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز طبیعی

ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ۵۵ ﺻﺪم اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود ۶۵ﺻﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻫﻮا ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز در ﻣﻨﺎزل ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از ﮔﺎز ﻧﺸﺖ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨد.

اﻣﺎ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺑﻮدن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺎز ﻧﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺎز ﻧﯿﺰ، ﺑﻮﯾﮋه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد . و ﭼﻮن ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﯿﺪروژن ﭘﺎكﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻋﻤﺪﺗﺎً دي اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻼلﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ. ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗﺎن ﻧﯿﺰ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎز ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺻﻮﻻً ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿ

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دي اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ (ﮔﺎز اﺳﯿﺪي)، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن (ﮔﺎز ﺗﺮش) و آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻫﻠﯿﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎدر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. دي اﮐﺴﯿﺪ را ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﮔﺎزي اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﻠﯿﻮم در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺎرﺗﻞ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺮاوان دارد.

ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن(H2S) ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻨﺪه و ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﯿﺮﻫﺎي ﭼﺎه آﺳﯿﺐ و ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و آب آن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آبزداﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﮏﮔﯿﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز طبیعی

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار وﺷﺸﺼﺪﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي ارزش ﺣﺮارﺗﯽ دارد، اﻣّﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزي، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ ﻣﺘﺎن در ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ آن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ارزش ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺑﺨﺎري ﮔﺎزي در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺎزي ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل، ﻣﺤﻞﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد در واﻗﻊ ﻣﺘﺎن ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎزي ﺑﯽرﻧﮓ و ﺑﯽﺑﻮ و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎي ﮐﻢرﻧﮓ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دﻻﯾﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋه ﮔﺎز طبیعی

تقاﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژي ﻃﯽ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن از ﭼﻮب ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺮﺑﻦ ۱/۲۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ ۶۵٪ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻬﻢ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳت.

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﮐﯿﺰه، ﻓﺮاوان و ارزان ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ در دﺳﺘﺮس و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺧﻼق، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و ﮔﺎCO ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

دوﻟﺖﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ روي آورده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺮژي ﺣﺪود ۲۴ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ۴۲ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و زﻏﺎلﺳﻨﮓ، آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﻫﻪ ۱۹۹۰ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ۳۰ درﺻﺪ، و در اﻧﮕﻠﯿﺲ ۱۰۰ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪCO، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎرCO2 و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻏﺎلﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از NOxاﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت آن در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز طبیعی

اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻫﻮا اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺮز ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را اﺷﺘﻌﺎل L.E.L و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را، ﺣﺪ ﺑﺎﻻي اﺷﺘﻌﺎل H.E.L ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ۵ درﺻﺪ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي آن ۱۵ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ۱۰ درﺻﺪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﯽ اﺳﺖ در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﺎن و اﮐﺴﯿﮋن (ﻫﻮا) دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺎن ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ۲ ﺣﺠﻢ اﮐﺴﯿﮋن دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺎ ﺣﺪودي در ۵ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ۱۰ﺣﺠﻢ ﻫﻮا دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ۱۰ و ﯾﺎ ده درﺻﺪ اﺳت.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ۲۰ اﻟﯽ ۳۰ درﺻﺪ ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ دارﯾﻢ وﻟﯽ در اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱۰ درﺻﺪ ﮔﺎز در ﻫﻮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز و ﻫﻮا ﺑﺮاي اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در دﻣﺎي۵۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ،دﻣﺎي اﺣﺘﺮاق ﯾﺎ دﻣﺎي ﺧﻮد اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ اﺣﺘﺮاق ﻣﺘﺎن

اﺣﺘﺮاق ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ واﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ آب و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺷﻮد.در واﻗﻊ ،دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻫﯿﺪروژن ﯾﺎ اﻧﻮاع رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﯾﻮن ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺣﺪود ۲۵۰ واﮐﻨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارداﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻌﺎدﻻت ۱ و ۲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

𝐶𝐻۴ +۳/۲ 𝑂۲ = 𝐶𝑂 + ۲𝐻۲O

𝐶𝑂 +۱/۲𝑂۲ = 𝐶𝑂۲

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﯿﺎل در اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور در رژﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺖ اﺳﺖ،ﮐﻪ در آن ﮔﺎز و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي اﺣﺘﺮاق در ﺗﻤﺎس ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﯿﺘﯽ در رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.و در ﺑﺎزه ي ۴۵۰ ﺗﺎ ۵۰۰ درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رژﯾﻢ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ.در ﻣﺪل ﺗﮏ ﻓﺎزي  ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻼگ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮري ،در دﻣﺎي ۵۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎزده اﺣﺘﺮاق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ۴% ﻣﺘﺎن در دﻣﺎي ۵۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻔﺮ درﺻﺪي No وCo ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻬﻢ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺛﺒﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژنNOXﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن زا در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. NOX ﺣﺮارﺗﯽ در راﮐﺘﻮر ﻫﺎي اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در آن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۲۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ، در دﻣﺎي زﯾﺮ ۸۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮادNOﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد.اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭼﻨﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻓﺎز ﻫﻤﮕﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﯾﮏ راﮐﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط داغ و ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮاق ﻓﺎز ﻫﻤﮕﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮔﺎز ﺣﺮارت ﺧﻮدﮐﺎر در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺰﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖواﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  در ﺧﺮوﺟﯽ راﮐﺘﻮر ﻣﯿﺸﻮد.

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي  واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮي اﻧﺠﺎم داد.ﺑﻌﻼوه در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل ﻋﻠﯿﺎت دﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻘﺎط داغ وﺟﻮد ﻧﺪارد . رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد، اﻣﺎ رژﯾﻢ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل آﺷﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﮕﻦ دارد و در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎي زﯾﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﮔﺎز و ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارد. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﯿﺎل ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدارد،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮي و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎل ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﺘﺮ

ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﭘﻼدﯾﻢ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ Pd,Al2O ﺑﺎ در ﺻﺪ وزﻧﯽ ۲% ﭘﺎﻻدﯾﻢ از ﻗﻄ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و در ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﻮراخ ﻣﯿﺸﻮد. ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺴﺮ وزﻧﯽ ذرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ذرات از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ  آید.

[تعداد رای:2]

درباره نویسنده

محمدرضا فرزان

محمدرضا فرزان

کارشناسی مهندسی نفت-بهره برداری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید