سلامتعلم و دانش

چگونه بدانیم هر دارو چه کاربردی دارد

نوشته شده توسط محمدرضا فرزان

همه ما تاکنون با سوالاتی از این دست مواجه شده ایم

۱٫ دارویی که دکتر در نسخه ما نوشته است، چه کاربردی دارد؟
۲٫ اکنون که دلم، سرم،کلیه ام و یا هر عضو دیگری از بدنم درد می کند، چه دارویی برای تسکین دردم مناسب است؟
۳٫ چرا وقتی به داروخانه مراجعه می کنیم و نام یک داور را می گوییم، داروساز، دارویی با نام دیگر را به ما می دهد؟
۴٫ اکنون که قرص مسکن در خانه تمام شده، چه دارویی را می توانم به جای آن استفاده کنم؟

پیش از هر چیز نیاز است که یک نکته را یادآور شویم، که داروها هر کدام به منظور خاصی و به سبب مطالعات بسیار تولید و طراحی شده اند؛ و به ندرت جایگزین هم هستند، ضمن اینکه در موارد مشابه ممکن است میزان اثر بخشی متفاوتی داشته باشند که در چنین مواردی استفاده از داروهایی با اثر بخشی بیشتر برای درد های مقطعی و ضعیف، به دلیل اثر طولانی و ایجاد عادت به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

اولین نکته ای در خصوص داروها باید بدانیم این است که، دارو ها دارای دو نام هستند، یک نام ژنریک و یک نام تجاری. شرکت های مختلف داروسازی برای متمایز کردن محصول خود از سایر شرکت ها معمولا از یک نام تجاری خاص استفاده می کنند که در اکثر موارد، این اسم دربرگیرنده ی بخشی از نام تجاری و یا کاربرد آن دارو می باشد. اما با نام های تجاری سایر شرکت ها متفاوت است. به عنوان مثال داروی تحت عنوان Ampicillin یک داروی ضد باکتری است که در یک شرکت داروسازی تحت عنوان Ampixill و در شرکت دیگر تحت عنوان Ampivil تولید می شود همانطور که مشاهده می شود، شامل ابتدای نام Ampicillin می باشد. و یا داروی Coldax و یا ColdStop که دو داروی شناحته شده در زمینه درمان سرماخوردگی است، حاوی نام COLD است. بنابراین دلیل اینکه داروساز در داروخانه علی رغم درخواست ما، دارویی با نام دیگر را به ما میدهد، تفاوت در نام های تجاری شرکت های تولید کننده است.

و اما نام ژنریک، که درواقع همان نام اصلی و علمی دارو است، در همه جای دنیا به همین نام شناخته می شود و در بسته بندی داروها، ذیل نام تجاری، نام ژنریک آن آورده می شود. و در فهمیدن کاربرد داروها، باید نام ژنریک آن را جستجو کرد که در ادامه لیستی از نام های ژنریک و کاربرد آنها برای شما آورده شده است.

نام ژنریکنام ژنزیک فارسیکاربرد
ACAا سی ا مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Adalimumabآدالیمومب مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Adult coldسرماخوردگی بزرگسال مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Alfentanilآلفنتانیل مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Anakinraآناکینرا مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Aspirinآسپرین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Benzydamine Hydrochlorideبنزیدامین هیدروکلراید مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Bromfenacبرومفناک مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Buprenorphineبوپرنورفین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Butorphanolبوتورفانول مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Celecoxibسلکوکسیب مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Children Coldسرماخوردگی کودکان مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Codeineکدئین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Diclofenacدیکلوفناک مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Diclofenac-Ophthalmicدیکلوفناک چشمی مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Diclofenac-Topicalدیکلوفناک موضعی مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Diflunisalدیفلونیسال مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Dihydrocodeine Phosphateدی هیدرو کدئین فسفات مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Etanerceptاتانرسپت مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Ethylmorphineاتیل مرفین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Etodolacاتودولاک مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Fenoprofenفنوپروفن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Fentanylفنتانیل مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Flurbiprofenفلوربی پروفن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Hydrocodoneهیدروکدون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Hydromorphoneهیدرومرفون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Ibuprofenایبوپروفن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Indomethacinایندومتاسین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Infliximabاینفلکسی مب مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Ketoprofenکتوپروفن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Ketorolacکتورولاک مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Leflunomideلفلونوماید مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Levomethadoneلومتادون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Levorphanolلورفانول مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Meclofenamic Acidمکلوفنامیک اسید مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Mefenamic Acidمفنامیک اسید مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Meloxicamملوکسیکام مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Menthol Salicylateمنتول سالیسیلات مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Methadoneمتادون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Methyl Salicylateمتیل سالیسیلات مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Morphineمورفین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Nabumetoneنابومتون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Nalbuphineنالبوفین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Naproxenناپروکسن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Nepafenac-Ophthalmicنپافناک چشمی مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Opiumاوپیوم مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Oxaprozinاکساپروزین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Oxycodoneاکسی کدون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Oxymorphoneاکسی مورفون مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Pediatric Gripeپدیاتریک گریپ مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Pentazocineپنتازوسین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Pethidineپتیدین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Phenazopyridineفنازوپریدین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Piroxicamپیروکسیکام مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Propoxypheneدکستروپروپوکسی فن مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Remifentanilرمی فنتانیل مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Salsalateسالسالات مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Sarilumabساریلومب مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Sufentanilسوفنتانیل مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Sulindacسولینداک مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Tapentadolتاپنتادول مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Thalamonalتالامونال مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Tolmetinتولمتین مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Tramadolترامادول مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Ziconotideزیکونوتید مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
Albendazoleآلبندازول ضد کرم
Ivermectinایورمکتین ضد کرم
Levamisoleلوامیزول ضد کرم
Mebendazoleمبندازول ضد کرم
Niclosamideنیکلوزماید ضد کرم
Piperazineپیپرازین ضد کرم
Praziquantelپرازیکوانتل ضد کرم
Pyrantelپیرانتل ضد کرم
Pyrvinium Pamoateپیروینیوم پاموات ضد کرم
Amikacinامیکاسین ضد باکتری
Aminosalicylic Acidآمینوسالیسیلیک اسید ضد باکتری
Amoxicillinکو-آموکسی کلاو ضد باکتری
Ampicillinآمپی سیلین ضد باکتری
Azithromycinآزیترومایسین ضد باکتری
Aztreonamآزترونام ضد باکتری
Bacitracinباسیتراسین ضد باکتری
Benethamine Penicillinبنتامین پنی سیلین ضد باکتری
Benzathine Penicillinبنزاتین پنی سیلین ضد باکتری
Besifloxacinبسی فلوکساسین ضد باکتری
Capreomycin Sulfateکاپرئومایسین سولفات ضد باکتری
Carbenicillin Sodiumکاربنی سیلین ضد باکتری
Cefaclorسفاکلر ضد باکتری
Cefadroxilسفادروکسیل ضد باکتری
Cefalotinسفالوتین ضد باکتری
Cefazolinسفازولین ضد باکتری
Cefdinirسفدی نیر ضد باکتری
Cefditoren Pivoxilسفدیتورن پیوکسیل ضد باکتری
Cefepimeسفپیم ضد باکتری
Cefiximeسفکسیم ضد باکتری
Cefotaximeسفوتاکسیم ضد باکتری
Cefotetanسفوتتان ضد باکتری
Cefoxitinسفوکسیتین ضد باکتری
Cefpodoxime Proxetilسفپودوکسیم پروکستیل ضد باکتری
Cefprozilسفپروزیل ضد باکتری
Cefradineسفرادین ضد باکتری
Ceftarolineسفتارولین ضد باکتری
Ceftazidimeسفتازیدیم ضد باکتری
Ceftibutenسفتی بوتن ضد باکتری
Ceftizoximeسفتی زوکسیم ضد باکتری
Ceftolozaneسفتوزولان ضد باکتری
Ceftriaxoneسفتریاکسون ضد باکتری
Cefuroximeسفوروکسیم ضد باکتری
Cephalexinسفالکسین ضد باکتری
Chloramphenicolکلرامفنیکل ضد باکتری
Chloramphenicol-Ophtalmicکلرامفنیکل چشمی ضد باکتری
Chlortetracyclineکلرتتراسیکلین ضد باکتری
Ciprofloxacinسیپروفلوکساسین ضد باکتری
Ciprofloxacin-Ophthalmicسیپروفلوکساسین چشمی ضد باکتری
Clarithromycinکلاریترومایسین ضد باکتری
Clemizole Penicillinکلمیزول پنی سیلین ضد باکتری
Clindamycinکلیندامایسین ضد باکتری
Clofazimineکلوفازیمین ضد باکتری
Cloxacillinکلوگزاسیلین ضد باکتری
Colistinکولیستین ضد باکتری
Co-trimoxazoleکوتریموکسازول ضد باکتری
Cycloserineسیکلوسرین ضد باکتری
Dapsoneداپسون ضد باکتری
Daptomycinداپتومایسین ضد باکتری
Demeclocyclineدمکلوسیکلین ضد باکتری
Dicloxacillinدیکلوگزاسیلین ضد باکتری
Doripenemدوری پنم ضد باکتری
Doxycyclineداکسی سیکلین ضد باکتری
Ertapenemارتاپنم ضد باکتری
Erythromycinاریترومایسین ضد باکتری
Erythromycin-Ophthalmicاریترومایسین-چشمی ضد باکتری
Ethambutolاتامبوتول ضد باکتری
Ethionamideاتیونامید ضد باکتری
Fosfomycinفوسفومایسین ضد باکتری
Gatifloxacin-Ophtalmicگاتی فلوکساسین-چشمی ضد باکتری
Gemifloxacinجمی فلوکساسین ضد باکتری
Gentamicinجنتامایسین ضد باکتری
Gentamicin-Ophthalmicجنتامایسین-چشمی ضد باکتری
Imipenemایمی پنم ضد باکتری
Isoniazidایزونیازید ضد باکتری
Isoniazid-PRایزونیازید-پی ار ضد باکتری
Kanamycinکانامایسین ضد باکتری
Levofloxacinلووفلوگزاسین ضد باکتری
Lincomycinلینکومایسین ضد باکتری
Linezolidلینزولید ضد باکتری
Loracarbefلوراکاربف ضد باکتری
Mafenideمافناید ضد باکتری
Meropenemمروپنم ضد باکتری
Methenamineمتنامین ضد باکتری
Minocyclineمینوسیکلین ضد باکتری
Moxifloxacinموکسی فلوکساسین ضد باکتری
Mupirocinموپیروسین ضد باکتری
Mupirocin-Nasalموپیروسین-نازال ضد باکتری
Nafcillin Sodiumنافسیلین سدیم ضد باکتری
Nalidixic Acidنالیدیکسیک اسید ضد باکتری
Neomycinنئومایسین ضد باکتری
Nitrofurazoneنیتروفورازون ضد باکتری
Norfloxacinنورفلوکساسین ضد باکتری
Ofloxacinافلوکساسین ضد باکتری
Oxacillin Sodiumاگزاسیلین سدیم ضد باکتری
Oxytetracyclineاکسی تتراسیکلین ضد باکتری
Penicillin 6-3-3پنی سیلین ۶۳۳ ضد باکتری
Penicillin G Sodiumپنی سیلین جی سدیم ضد باکتری
Penicillin Vپنی سیلین وی ضد باکتری
Penicillin V Benzathineپنی سیلین وی بنزاتین ضد باکتری
Piperacillinپیپراسیلین ضد باکتری
Polymyxin B Sulfateپلی میکسین بی سولفات ضد باکتری
Polymyxin NHپلی میکسین ان اچ ضد باکتری
Procaine Penicillin Gپروکائین پنی سیلین جی ضد باکتری
Pyrazinamideپیرازینامید ضد باکتری
Quinupristinکینوپریستین ضد باکتری
Rifabutinریفابوتین ضد باکتری
Rifampinریفامپین ضد باکتری
Rifapentineریفاپنتین ضد باکتری
Rifaximinریفاکسیمین ضد باکتری
Rolitetracyclineرولی تتراسیکلین ضد باکتری
Silver Nitrateنیترات نقره ضد باکتری
Silver Sulphadiazine-Topicalسیلور سولفادیازین-موضعی ضد باکتری
Spectinomycinاسپکتنومایسین ضد باکتری
Spiramycinاسپیرامایسین ضد باکتری
Streptomycinاسترپتومایسین ضد باکتری
Sulbactamسولباکتام ضد باکتری
Sulfacetamideسولفاستامید ضد باکتری
Sulfadiazineسولفادیازین ضد باکتری
Tazobactamتازوباکتام ضد باکتری
Teicoplaninتیکوپلانین ضد باکتری
Telavancinتلاوانسین ضد باکتری
Telithromycinتلیترومایسین ضد باکتری
Tetracyclineتتراسیکلین ضد باکتری
Tetracycline-Ophthalmicتتراسیکلین-چشمی ضد باکتری
Ticarcillinتیکارسیلین ضد باکتری
Tobramycinتوبرامایسین ضد باکتری
Trimethoprimتری متوپریم ضد باکتری
Triple Sulfaتریپل سولفا ضد باکتری
Vancomycinوانکومایسین ضد باکتری
Donepezilدونپزیل ضد زوال عقل
Galantamineگالانتامین ضد زوال عقل
Memantineممانتین ضد زوال عقل
Rivastigmineریواستیگمین ضد زوال عقل
Tacrineتاکرین ضد زوال عقل
Amitriptylineامی تریپتیلین ضد افسردگی
Amoxapineآموکساپین ضد افسردگی
Bupropionبوپروپیون ضد افسردگی
Citalopramسیتالوپرام ضد افسردگی
Clomipramineکلومیپرامین ضد افسردگی
Desipramineدسیپرامین ضد افسردگی
Desvenlafaxineدس ونلافاکسین ضد افسردگی
Doxepinدوکسپین ضد افسردگی
Duloxetineدولوکستین ضد افسردگی
Escitalopramاس سیتالوپرام ضد افسردگی
Fluoxetineفلوکستین ضد افسردگی
Fluvoxamineفلووکسامین ضد افسردگی
Imipramineایمی پرامین ضد افسردگی
Isocarboxazidایزوکربوکسازید ضد افسردگی
Lithium Carbonateلیتیم کربنات ضد افسردگی
Maprotilineماپروتیلین ضد افسردگی
Mirtazapineمیرتازاپین ضد افسردگی
Nefazodoneنفازودون ضد افسردگی
Nortriptylineنورتریپتیلن ضد افسردگی
Paroxetineپاروکستین ضد افسردگی
Phenelzine Sulfateفنلزین سولفات ضد افسردگی
Protriptylineپروتریپتیلین ضد افسردگی
Rasagilineرازاگیلین ضد افسردگی
Sertralineسرترالین ضد افسردگی
Tranylcypromineترانیل سیپرامین ضد افسردگی
Trazodoneترازودون ضد افسردگی
Trimipramineتریمیپرامین ضد افسردگی
Venlafaxineونلافاکسین ضد افسردگی
Acarboseاکاربوز ضد دیابت
Chlorpropamideکلرپروپامید ضد دیابت
dapagliflozinداپاگلی فلوزین ضد دیابت
Empagliflozinامپاگلیفلوزین ضد دیابت
Exenatideاگزناتید ضد دیابت
Glibenclamideگلی بن کلامید ضد دیابت
Gliclazideگلی کلازید ضد دیابت
Glimepirideگلیمپراید ضد دیابت
Glipizideگلی پیزاید ضد دیابت
Insulinانسولین ضد دیابت
Linagliptinلیناگلیپتین ضد دیابت
Metforminمتفورمین ضد دیابت
Miglitolمیگلیتول ضد دیابت
Nateglinideناتگلینید ضد دیابت
Pioglitazoneپیوگلیتازون ضد دیابت
Pramlintideپرام لینتید ضد دیابت
Repaglinideرپاگلینید ضد دیابت
Rosiglitazoneروزیگلیتازون ضد دیابت
Sitagliptinسیتاگلیپتین ضد دیابت
Tolazamideتولازامید ضد دیابت
Tolbutamideتولبوتامید ضد دیابت
Benzobarbitalبنزوباربیتال ضد صرع
Carbamazepineکاربامازپین ضد صرع
Clobazamکلوبازام ضد صرع
Clonazepamکلونازپام ضد صرع
Enzalutamideانزالوتامید ضد صرع
Ethosuximideاتوسوکسیمید ضد صرع
Felbamateفلبامات ضد صرع
Fosphenytoinفوسفنی توئین ضد صرع
Gabapentinگاباپنتین ضد صرع
Lamotrigineلاموتریژین ضد صرع
Levetiracetamلوتیراستام ضد صرع
Methylphenobarbitalمتیل فنوباربیتال ضد صرع
Oxcarbazepineاکس کاربازپین ضد صرع
Phenobarbitalفنوباربیتال ضد صرع
Phenytoinفنی توئین ضد صرع
Phenytoin Compoundفنی توئین کامپاند ضد صرع
Pregabalinپرگابالین ضد صرع
Primidoneپیریمیدون ضد صرع
Rufinamideروفینامید ضد صرع
Sodium Valproateسدیم والپروات ضد صرع
Tiagabineتیاگابین ضد صرع
Topiramateتوپیرامات ضد صرع
Vigabatrinویگاباترین ضد صرع
Zonisamideزونیساماید ضد صرع
Amphotericin Bامفوتریسین بی ضد قارچ
Anidulafunginآنیدولافونژین ضد قارچ
Butenafine-Topicalبوتنافین موضعی ضد قارچ
Butoconazole-Topicalبوتوکونازول موضعی ضد قارچ
Caspofunginکاسپوفونژین ضد قارچ
Ciclopiroxسیکلوپیروکس ضد قارچ
Clotrimazoleکلوتریمازول ضد قارچ
Econazoleایکونازول ضد قارچ
Fluconazoleفلوکونازول ضد قارچ
Flucytosineفلوسیتوزین ضد قارچ
Griseofulvinگریزئوفولوین ضد قارچ
Isavuconazoleایساوکونازول ضد قارچ
Itraconazoleایتراکونازول ضد قارچ
Ketoconazoleکتوکونازول ضد قارچ
Micafunginمیکافونژین ضد قارچ
Miconazoleمیکونازول ضد قارچ
Naftifine-Topicalنافتی فین موضعی ضد قارچ
Natamycinناتامایسین ضد قارچ
Nystatinنیستاتین ضد قارچ
Oxiconazole-Topicalاکسی کونازول موضعی ضد قارچ
Posaconazoleپوساکونازول ضد قارچ
Sertaconazole-Topicalسرتاکونازول موضعی ضد قارچ
Sodium Thiosulfateتیوسولفات سدیم ضد قارچ
Sulconazoleسولکونازول ضد قارچ
Terbinafineتربینافین ضد قارچ
Terconazole-Topicalترکونازول موضعی ضد قارچ
Tioconazole-Topicalتیوکونازول موضعی ضد قارچ
Tolnaftate-Topicalتولنفتات-موضعی ضد قارچ
Voriconazoleوریکونازول ضد قارچ
Allopurinolالوپورینولضد نقرس
Colchicineکلشی سینضد نقرس
Febuxostatفبوگزوستاتضد نقرس
Pegloticaseپگلوتیکازضد نقرس
Probenecidپروبنسیدضد نقرس
Rasburicaseراسبوریکازضد نقرس
Sulfinpyrazoneسولفین پیرازونضد نقرس
Antihistamine Decongestantانتی هیستامین دکونژستانآنتی هیستامین ها
Azelastineآزلاستینآنتی هیستامین ها
Bepotastineبپوتاستینآنتی هیستامین ها
Brompheniramine Maleateبروم فنیرامین مالئاتآنتی هیستامین ها
Carbinoxamineکاربینوکسامینآنتی هیستامین ها
Cetirizineستریزینآنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine Maleateکلرفنیرامین مالئاتآنتی هیستامین ها
Cinnarizineسیناریزینآنتی هیستامین ها
Clemastineکلماستینآنتی هیستامین ها
Cromolyn Sodium-Ophthalmicکرمولین سدیم-چشمیآنتی هیستامین ها
Cyproheptadineسیپروهپتادینآنتی هیستامین ها
Desloratadineدسلوراتادینآنتی هیستامین ها
Dimenhydrinateدیمن هیدریناتآنتی هیستامین ها
Diphenhydramineدیفن هیدرامینآنتی هیستامین ها
Diphenhydramine Compoundدیفن هیدرامین کامپاندآنتی هیستامین ها
Doxylamineدوکسیلامینآنتی هیستامین ها
Emedastineامداستینآنتی هیستامین ها
Epinastine-EENTاپی ناستینآنتی هیستامین ها
Fexofenadineفکسوفنادینآنتی هیستامین ها
Hydroxyzineهیدروکسی زینآنتی هیستامین ها
Levocetirizineلووستریزینآنتی هیستامین ها
Lodoxamideلودوکسامیدآنتی هیستامین ها
Loratadineلوراتادینآنتی هیستامین ها
Meclozineمکلوزینآنتی هیستامین ها
Olopatadineاولوپاتادینآنتی هیستامین ها
Promethazineپرومتازینآنتی هیستامین ها
Terfenadineترفنادینآنتی هیستامین ها
Trimethobenzamideتری متوبنزامیدآنتی هیستامین ها
Triprolidineتری پرولیدینآنتی هیستامین ها
Artesunateآرتسونات ضد مالاریا
Chloroquineکلروکین ضد مالاریا
Hydroxychloroquineهیدروکسی کلروکین ضد مالاریا
Lumefantrineلومفانترین ضد مالاریا
Mefloquineمفلوکوئین ضد مالاریا
Primaquineپریماکین ضد مالاریا
Pyrimethamineپریمتامین ضد مالاریا
Quinineکنین ضد مالاریا
Almotriptan Malateآلموتریپتان مالات ضد میگرن
Dihydroergotamineدی هیدروارگوتامین ضد میگرن
Eletriptanالتریپتان ضد میگرن
Ergotamine Tartrateارگوتامین تارترات ضد میگرن
Ergotamine-Cارگوتامین-سی ضد میگرن
Frovatriptanفروواتریپتان ضد میگرن
Naratriptanناراتریپتان ضد میگرن
Rizatriptanریزاتریپتان ضد میگرن
Sumatriptanسوماتریپتان ضد میگرن
Zolmitriptanزولمی تریپتان ضد میگرن
Atropineاتروپینآنتی موسکارینیک ها
Belladonna pbبلادونا پی بیآنتی موسکارینیک ها
Dicyclomineدیسیکلومینآنتی موسکارینیک ها
Glycopyrroniumگلیکوپیرونیومآنتی موسکارینیک ها
Hyoscineهیوسین ان بوتیل برومایدآنتی موسکارینیک ها
Hyoscyamineهیوسیامینآنتی موسکارینیک ها
Propanthelineپروبانتلینآنتی موسکارینیک ها
Alemtuzumabآلمتوزومبآنتی نئوپلاستیک
Alitretinoinآلی ترتینوئینآنتی نئوپلاستیک
Altretamineآلترتامینآنتی نئوپلاستیک
Aminolevulinic Acidآمینولوولینیک اسیدآنتی نئوپلاستیک
Anastrozoleاناستروزولآنتی نئوپلاستیک
Arsenicآرسنیکآنتی نئوپلاستیک
Asparaginaseاسپارژینازآنتی نئوپلاستیک
Avelumabاوه لومبآنتی نئوپلاستیک
Azacitidineآزاستیدینآنتی نئوپلاستیک
Bevacizumabبواسیزومبآنتی نئوپلاستیک
Bexaroteneبکساروتنآنتی نئوپلاستیک
Bicalutamideبیکالوتامیدآنتی نئوپلاستیک
Bleomycin Sulfateبلئومایسین سولفاتآنتی نئوپلاستیک
Bortezomibبورتزومیبآنتی نئوپلاستیک
Busulfanبوسولفانآنتی نئوپلاستیک
Cabazitaxelکابازی تاکسلآنتی نئوپلاستیک
Capecitabineکاپسیتابینآنتی نئوپلاستیک
Carboplatinکربوپلاتینآنتی نئوپلاستیک
Carmustineکارموستینآنتی نئوپلاستیک
Cetuximabستوکسیمبآنتی نئوپلاستیک
Chlorambucilکلرامبوسیلآنتی نئوپلاستیک
Cisplatinسیس پلاتینآنتی نئوپلاستیک
Cladribineکلادریبینآنتی نئوپلاستیک
Clofarabineکلوفارابینآنتی نئوپلاستیک
Cyclophosphamideسیکلوفسفامیدآنتی نئوپلاستیک
Cytarabineسیتارابینآنتی نئوپلاستیک
Dacarbazineداکاربازینآنتی نئوپلاستیک
Dactinomycinداکتینومایسینآنتی نئوپلاستیک
Dasatinibداساتینیبآنتی نئوپلاستیک
Daunorubicinدانروبیسینآنتی نئوپلاستیک
Decitabineدسیتابینآنتی نئوپلاستیک
Denileukin Diftitoxدنیلوکین دیفیتوکسآنتی نئوپلاستیک
Docetaxelداستاکسلآنتی نئوپلاستیک
Doxorubicinدوکسوروبیسینآنتی نئوپلاستیک
Epirubicinاپی روبیسینآنتی نئوپلاستیک
Eribulinاریبولینآنتی نئوپلاستیک
Erlotinibارلوتینیبآنتی نئوپلاستیک
Estramustineاستراموستینآنتی نئوپلاستیک
Etoposideاتوپوزایدآنتی نئوپلاستیک
Exemestaneاگزمستانآنتی نئوپلاستیک
Floxuridineفلوکسوریدینآنتی نئوپلاستیک
Fludarabineفلودارابینآنتی نئوپلاستیک
Fluorouracilفلورواوراسیلآنتی نئوپلاستیک
Flutamideفلوتامیدآنتی نئوپلاستیک
Fulvestrantفولوسترانتآنتی نئوپلاستیک
Gefitinibجفی تینیبآنتی نئوپلاستیک
Gemcitabineجم سیتابینآنتی نئوپلاستیک
Gemtuzumab Ozogamicinجمتوزومب اوزوگامیسینآنتی نئوپلاستیک
Ibritumomab Tiuxetanایبریتوموماب تیوکستانآنتی نئوپلاستیک
Ibrutinibایبروتینیبآنتی نئوپلاستیک
Idarubicinایداروبیسینآنتی نئوپلاستیک
Ifosfamideایفوسفامیدآنتی نئوپلاستیک
Imatinibایماتینیبآنتی نئوپلاستیک
Interleukin-2اینترلوکین-۲آنتی نئوپلاستیک
Irinotecanایرینوتکانآنتی نئوپلاستیک
Lapatinibلاپاتینیبآنتی نئوپلاستیک
Letrozoleلتروزولآنتی نئوپلاستیک
Lomustineلوموستینآنتی نئوپلاستیک
Melphalanملفالانآنتی نئوپلاستیک
Mercaptopurineمرکاپتوپورینآنتی نئوپلاستیک
Methotrexateمتوترکساتآنتی نئوپلاستیک
Mitomycinمیتومایسینآنتی نئوپلاستیک
Mitotaneمیتوتانآنتی نئوپلاستیک
Mitoxantroneمیتوکسانترونآنتی نئوپلاستیک
Nelarabineنالرالبینآنتی نئوپلاستیک
Nilotinibنیلوتینیبآنتی نئوپلاستیک
Nilutamideنیلوتامیدآنتی نئوپلاستیک
Nitrogen Mustardنیتروژن موستاردآنتی نئوپلاستیک
Ofatumumabاوفاتومومبآنتی نئوپلاستیک
Osimertinibاوسیمرتینیبآنتی نئوپلاستیک
Oxaliplatinاگزالی پلاتینآنتی نئوپلاستیک
Paclitaxelپاکلی تاکسلآنتی نئوپلاستیک
Palbociclibپالبوسیکلیبآنتی نئوپلاستیک
Panitumumabپانی تومومبآنتی نئوپلاستیک
Pazopanibپازوپانیبآنتی نئوپلاستیک
Pegylated GCSFپگیلاتدآنتی نئوپلاستیک
Pembrolizumabپمبرولیزومبآنتی نئوپلاستیک
Pemetrexed Disodiumپیمترکسید دی سدیمآنتی نئوپلاستیک
Pentostatinپنتوستاتینآنتی نئوپلاستیک
Plerixaforپلریکسافورآنتی نئوپلاستیک
Pralatrexateپرالاترکساتآنتی نئوپلاستیک
Procarbazineپروکاربازینآنتی نئوپلاستیک
Ramucirumabراموسیرومبآنتی نئوپلاستیک
Regorafenibرگورافنیبآنتی نئوپلاستیک
Rituximabریتوکسی مبآنتی نئوپلاستیک
Romidepsinرومی دپسینآنتی نئوپلاستیک
Sorafenibسورافنیبآنتی نئوپلاستیک
Streptozocinاسترپتوزوسینآنتی نئوپلاستیک
Sunitinibسونیتینیبآنتی نئوپلاستیک
Tamoxifenتاموکسیفنآنتی نئوپلاستیک
Temozolomideتموزولامیدآنتی نئوپلاستیک
Teniposideتنی پوزایدآنتی نئوپلاستیک
Tioguanineتیوگوانینآنتی نئوپلاستیک
Topotecanتوپوتکانآنتی نئوپلاستیک
Toremifeneتورمیفنآنتی نئوپلاستیک
Tositumomabتوسیتومومبآنتی نئوپلاستیک
Trastuzumabتراستوزومبآنتی نئوپلاستیک
Vandetinibودتینیبآنتی نئوپلاستیک
Verteporfinورتیپورفینآنتی نئوپلاستیک
Vinblastineوین بلاستینآنتی نئوپلاستیک
Vincristineوین کریستینآنتی نئوپلاستیک
Vinorelbineوینورلبینآنتی نئوپلاستیک
Vorinostatوورینوستاتآنتی نئوپلاستیک
Amantadineآمانتادینضد پارکینسون
Apomorphineآپومورفینضد پارکینسون
Benztropineبنزتروپینداروهای ضد پارکینسون
Biperidenبی پریدینضد پارکینسون
Bromocriptineبروموکریپتینضد پارکینسون
Cabergolineکابرگولینضد پارکینسون
Entacaponeانتاکاپونضد پارکینسون
Orphenadrineاورفنادرینضد پارکینسون
Pramipexoleپرامی پکسولضد پارکینسون
Procyclidineپروسیکلیدینضد پارکینسون
Selegilineسلژیلینضد پارکینسون
Trihexyphenidylتری هگزی فنیدیلضد پارکینسون
Atovaquoneآتوواکوئون ضد پروتوزوآها
Eflornithine-Topicalافلورنیتین موضعی ضد پروتوزوآها
Furazolidoneفورازولیدون ضد پروتوزوآها
Iodoquinolیدوکینول ضد پروتوزوآها
Meglumine Antimonateمگلومین آنتی موان ضد پروتوزوآها
Metronidazoleمترونیدازول ضد پروتوزوآها
Nitazoxanideنیتازوکسانید ضد پروتوزوآها
Paromomycinپارامومایسین ضد پروتوزوآها
Pentamidine Isetionateپنتامدین ایزوتیونات ضد پروتوزوآها
Tinidazoleتینیدازول ضد پروتوزوآها
Abacavirآباکاویرضد ویروسها
Aciclovirآسیکلوویرضد ویروسها
Adefovirادفوویرضد ویروسها
Amprenavirآمپرناویرضد ویروسها
Atazanavirآتازاناویرضد ویروسها
Chlorella Vulgarisکلرلاولگاریسضد ویروسها
Cidofovirسیدوفوویرضد ویروسها
Daclatasvirداکلاتاسویرضد ویروسها
Delavirdineدلاویردینضد ویروسها
Didanosineدیدانوزینضد ویروسها
Docosanol-Topicalدوکوسانول موضعیضد ویروسها
Efavirenzافاویرنزضد ویروسها
Entecavirانتکاویرضد ویروسها
Etravirineاتراویرینضد ویروسها
Famciclovirفامسیکلوویرضد ویروسها
Fosamprenavirفوسامپرناویرضد ویروسها
Foscarnetفوسکارنتضد ویروسها
Ganciclovirگان سیکلوویرضد ویروسها
Idoxuridineیدوکسوریدینضد ویروسها
Imiquimod-Topicalایمیکوئیمود موضعیضد ویروسها
Indinavirایندیناویرضد ویروسها
Interferon Alfaاینترفرون آلفاضد ویروسها
Interferon Beta-1Aاینترفرون بتا-۱آضد ویروسها
Interferon Beta-1-Bاینترفرون بتا-۱بیضد ویروسها
Interferon Gammaاینترفرون گاماضد ویروسها
Lamivudineلامیوودینضد ویروسها
Lopinavirلوپیناویرضد ویروسها
Maravirocماراویروکضد ویروسها
Nelfinavirنلفیناویرضد ویروسها
Nevirapineنویراپینضد ویروسها
Oseltamivirاوسلتامیویرضد ویروسها
Palivizumabپالی ویزومبضد ویروسها
Penciclovirپن سیکلوویرضد ویروسها
Raltegravirرالتگراویرضد ویروسها
Ribavirinریباویرینضد ویروسها
Rimantadineریمانتادینضد ویروسها
Ritonavirریتوناویرضد ویروسها
Saquinavirساکویی ناویرضد ویروسها
Sofosbuvirسوفوسبوویرضد ویروسها
Stavudineاستاودینضد ویروسها
Telaprevirتلاپره ویرضد ویروسها
Telbivudineتلبیوودینضد ویروسها
Tenofovirتنفوویرضد ویروسها
Tipranavirتیپراناویرضد ویروسها
Trifluridine-Ophthalmicتری فلوریدینضد ویروسها
Valaciclovirوالاسیکلوویرضد ویروسها
Valganciclovirوالگان سیکلوویرضد ویروسها
Zalcitabineزالسیتابینضد ویروسها
Zanamivirزانامیویرضد ویروسها
Zidovudineزیدوودینضد ویروسها
Acamprosateآکامپروسیتخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Alprazolamآلپرازولامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Amobarbitalآموباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Aprobarbitalآپروباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Aripiprazoleآریپیپرازولخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Barbitalباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Brallobarbitalبرالوباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Buspironeبوسپیرونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Butobarbitalبوتوباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Chloral Hydrateکلرال هیدراتهخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Chlordiazepoxideکلردیازپوکسایدخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Chlorpromazineکلروپرومازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Clorazepic Acidکلرازپیک اسیدخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Clozapineکلوزاپینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Cyclobarbitalسیکلوباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Delorazepamدلورازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Dexmedetomidineدکس مدتومیدینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Diazepamدیازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Droperidolدروپریدولخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Estazolamاس تازولامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Eszopicloneاس زوپیکلونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Flupentixolفلوپنتیکسولخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Fluphenazineفلوفنازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Flurazepamفلورازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Haloperidolهالوپریدولخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Hexobarbitalهگزوباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Iloperidoneایلوپریدونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Lorazepamلورازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Loxapineلوکساپینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Lurasidoneلوراسیدونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Meprobamateمپروباماتخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Midazolamمیدازولامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Nitrazepamنیترازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Olanzapineالانزاپینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Oxazepamاگزازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Paliperidoneپالی پریدونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Pentobarbitalپنتوباربیتالخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Perphenazineپرفنازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Pimozideپیموزایدخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Prochlorperazineپروکلروپرازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Quetiapineکوتیاپینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Ramelteonراملتونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Risperidoneریسپریدونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Temazepamتمازپامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Thioridazineتیوریدازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Thiotixeneتیوتیکسینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Triazolamتریازولامخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Trifluoperazineتری فلوپرازینخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Zaleplonزالپلونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Ziprasidoneزیپراسیدونخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Zolpidemزولپیدمخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
Albuminآلبومینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Amino acidآمینواسیدمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Aminocaproic Acidآمینوکاپروئیک اسیدمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Antilymphocyte Immunoglobulinsآنتی تیموسیت گلوبولینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Antithrombin 3آنتی ترومبین ۳محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Aprotininآپروتینینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Darbepoetin Alfaداربه پوئیتین آلفامحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Dextran 40دکستران۴۰محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Dextran 70دکستران ۷۰محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Etherified Starchesاتریفاید استارچمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor IXفاکتور۹محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor IX Complexکمپلکس فاکتور۹محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor VIIفاکتور۷محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor VIIIآنتی هموفیلیک فاکتور ۸محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor VIII Inhibitor Bypassing Fractionفاکتور۸ مهارکننده بای پسمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Factor XIIIفاکتور۱۳محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Ferumoxytolفروموکسیتولمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Fibrinogenفاکتور۱محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Filgrastimفیلگراستیممحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Gelatin Modifiedژلاتینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Oprelvekinاوپرلویکینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Plasma Protein Fractionپروتئین پلاسمامحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Protein Cپروتئین سیمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Prothromibin complexپروترومبین کمپلکسمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Recombinant Erythropoietinاریتروپویتینمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Romiplostimرومی پلوستیممحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Sargramostimسارگراموستیممحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Thrombin Alfa-Topicalترومبین آلفا موضعیمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Thrombin-Systemicترومبین-سیستمیکمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Tranexamic Acidترانگزامیک اسیدمحصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
Alendronateآلندرونیتاستخوان ساز
Calcitoninکلسی تونیناستخوان ساز
Cinacalcetسیناکلستاستخوان ساز
Etidronic Acidاتیدرونیک اسیداستخوان ساز
Gallium Nitrateگالیم نیتراتاستخوان ساز
Ibandronie Acidایباندرونیک اسیداستخوان ساز
Pamidronateپامیدرونات سدیماستخوان ساز
Parathyroid Hormoneهورمون پاراتیروئیداستخوان ساز
Risedronateریزیدروناتاستخوان ساز
Teriparatideتری پاراتایداستخوان ساز
Zoledronic Acidزولدرونیک اسیداستخوان ساز
Alpha, -proteinase Inhibitorمهار کننده آلفاپروتئینازگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Aminophyllineآمینوفیلینگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Amlexanoxآملکسانوکسگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Budesonideبودزونایدگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Caffeineکافئینگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Cromolyn Sodiumکرومولین سدیمگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Formoterolفورمترولگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Ipratropium BRایپراتروپیومگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Ipratropium Bromideایپراتروپیوم برومایدگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Ketotifenکتوتیفنگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Levosalbutamol-Oral Inhalationلووسالبوتامول استنشاقیگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Metaproternolمتاپروترنولگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Montelukastمونته لوکاستگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Nedocromil Sodiumندوکرومیل سدیمگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Omalizumabاومالیزومبگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Pemirolast-Ophthalmicپمی رولاست-چشمیگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Salbutamolسالبوتامولگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Salmeterolسالمترولگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Terbutalineتربوتالینگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Theophyllineتئوفیلینگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Theophylline Gتئوفیلین جیگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Tiotropiumتیوتروپیومگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Zafirlukastزفیرلوکاستگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Zileutonزیلوتونگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
Abciximabآبسیکسی مبقلبی عروقی
Acebutololآسبوتولولقلبی عروقی
Acetylsalicylic Acidاستیل سالیسیلیک اسیدقلبی عروقی
Adenosineآدنوزینقلبی عروقی
Aliskirenآلیسکرنقلبی عروقی
Alteplaseآلتپلازقلبی عروقی
Ambrisentanآمبریسنتانقلبی عروقی
Amilorideآمیلوریدقلبی عروقی
Amiloride-Hآمیلورید اچقلبی عروقی
Amiodaroneآمیودارونقلبی عروقی
Amlodipineآملودیپینقلبی عروقی
Amrinoneآمرینونقلبی عروقی
Anagrelideآناگریلیدقلبی عروقی
Argatrobanآرگاتروبانقلبی عروقی
Atenololآتنولولقلبی عروقی
Atorvastatinآتورواستاتینقلبی عروقی
Benazeprilبنازاپریلقلبی عروقی
Betaxolol-Systemicبتاکسولول-سیستمیکقلبی عروقی
Bisoprololبیزاپرولولقلبی عروقی
Bivalirudinبیوالی رودینقلبی عروقی
Bosentanبوسنتانقلبی عروقی
Bretyliumبرتیلیومقلبی عروقی
Bumetanideبومتانیدقلبی عروقی
Candesartanکاندزارتانقلبی عروقی
Captoprilکاپتوپریلقلبی عروقی
Carvedilolکارودیلولقلبی عروقی
Chlorothiazideکلروتیازیدقلبی عروقی
Chlortalidoneکلرتالیدونقلبی عروقی
Cilostazolسیلوستازولقلبی عروقی
Clofibrateکلوفیبراتقلبی عروقی
Clonidineکلونیدینقلبی عروقی
Clopidogrelکلوپیدوگرلقلبی عروقی
Colesevelamکوله سوالامقلبی عروقی
Colestipolکولستیپولقلبی عروقی
Colestyramineکلسترامینقلبی عروقی
Dabigatranدابی گاترانقلبی عروقی
Dalteparinدالتپارینقلبی عروقی
Desirudinدسیرودینقلبی عروقی
Diazoxide-Oralدیازوکساید خوراکیقلبی عروقی
Digoxinدیگوکسینقلبی عروقی
Diltiazemدیلتیازمقلبی عروقی
Dipyridamoleدی پیریدامولقلبی عروقی
Disopyramideدیسوپیرامیدقلبی عروقی
Dobutamineدوبوتامینقلبی عروقی
Dofetilideدوفتیلیدقلبی عروقی
Dopamineدوپامینقلبی عروقی
Doxazosinدوکسازوسینقلبی عروقی
Dronedaroneدروندارونقلبی عروقی
Enalaprilانالاپریلقلبی عروقی
Enoxaparin Sodiumانوکساپارین سدیمقلبی عروقی
Ephedrineافدرینقلبی عروقی
Epinephrineاپی نفرینقلبی عروقی
Epinephrin-Ophthalmicاپی نفرین-چشمیقلبی عروقی
Eplerenoneاپلرنونقلبی عروقی
Eprosartanاپروزارتانقلبی عروقی
Eptifibatideاپتی فیباتایدقلبی عروقی
Esmololاسمولولقلبی عروقی
Etacrynic Acidاتاکرینیک اسیدقلبی عروقی
Ezetimibeازتیمیبقلبی عروقی
Felodipineفلودیپینقلبی عروقی
Fenofibrateفنوفیبراتقلبی عروقی
Fenoldopam Mesilateفنول دوپام مسیلاتقلبی عروقی
Fibrinolysinفیبرینولیزینقلبی عروقی
Flecainideفلکایینیدقلبی عروقی
Fluvastatinفلوواستاتینقلبی عروقی
Fondaparinuxفونداپارینوکسقلبی عروقی
Fosinoprilفوسینوپریلقلبی عروقی
Furosemideفورسمایدقلبی عروقی
Gemfibrozilجم فیبروزیلقلبی عروقی
Heparinهپارینقلبی عروقی
Hydralazineهیدرالازینقلبی عروقی
Hydrochlorideگوانفاسینقلبی عروقی
Hydrochlorothiazideهیدروکلروتیازیدقلبی عروقی
Ibutilide Fumarateایبوتیلاید فوماراتقلبی عروقی
Indapamideاینداپامیدقلبی عروقی
Irbesartanایربزارتانقلبی عروقی
Isoproterenolایزوپروترنولقلبی عروقی
Isosorbide Dinitrateایزوسورباید دی نیتراتقلبی عروقی
Isosorbide Mononitrateایزوسوربید منونیتراتقلبی عروقی
Isradipineایسرادیپینقلبی عروقی
Ivabradineایوابرادینقلبی عروقی
Ixabepiloneایگزابپیلونقلبی عروقی
Labetalolلابتالولقلبی عروقی
Lepirudinلپی رودینقلبی عروقی
Lidocaine-Systemicلیدوکائین-سیستمیکقلبی عروقی
Lisinoprilلیزینوپریلقلبی عروقی
Losartanلوزارتانقلبی عروقی
Lovastatinلووستاتینقلبی عروقی
Mannitolمانیتولقلبی عروقی
Methyldopaمتیل دوپاقلبی عروقی
Metolazoneمتولازونقلبی عروقی
Metoprololمتوپرولولقلبی عروقی
Mexiletineمگزلیتینقلبی عروقی
Midodrineمیدودرینقلبی عروقی
Milrinoneمیلرینونقلبی عروقی
Minoxidilماینوکسیدیلقلبی عروقی
Moexiprilموکسی پریلقلبی عروقی
Nadololنادولولقلبی عروقی
Nebivololنبیولولقلبی عروقی
Nesiritide Citrateنسیریتاید سیتراتقلبی عروقی
Nicardipineنیکاردیپینقلبی عروقی
Nicorandilنیکوراندیلقلبی عروقی
Nifedipineنیفدیپینقلبی عروقی
Nimodipineنیمودیپینقلبی عروقی
Nisoldipineنیسولدیپینقلبی عروقی
Nitric Oxideنیتریک اکسایدقلبی عروقی
Nitroglycerinنیتروگلسیرینقلبی عروقی
Norepinephrineنوراپی نفرینقلبی عروقی
Olmesartanاولمزارتانقلبی عروقی
Omega-3 Triglyceridesاومگا ۳ تری گلیسریدقلبی عروقی
Pentosan Polysulfate Sodiumپنتوسان پلی سولفات سدیمقلبی عروقی
Pentoxifyllineپنتوکسی فیلینقلبی عروقی
Perindoprilپریندوپریلقلبی عروقی
Phenoxybenzamineفنوکسی بنزامینقلبی عروقی
Phentolamineفنتولامینقلبی عروقی
Pindololپیندولولقلبی عروقی
Pitavastatinپیتاواستاتینقلبی عروقی
Prasugrelپراسوگرلقلبی عروقی
Pravastatinپراواستاتینقلبی عروقی
Prazosinپرازوسینقلبی عروقی
Procainamideپروکائین آمیدقلبی عروقی
Propafenoneپروپافنونقلبی عروقی
Propranololپروپرانولولقلبی عروقی
Quinaprilکیناپریلقلبی عروقی
Quinidineکینیدینقلبی عروقی
Ramiprilرامی پریلقلبی عروقی
Ranolazineرانولازینقلبی عروقی
Reteplaseرتاپلازقلبی عروقی
Rivaroxabanریواروکسابانقلبی عروقی
Rosuvastatinروسوواستاتینقلبی عروقی
Sacubitrilساکوبیترالقلبی عروقی
Simvastatinسیمواستاتینقلبی عروقی
Sodium Nitroprussideنیتروپروسید سدیمقلبی عروقی
Sotalolسوتالولقلبی عروقی
Spironolactoneاسپیرونولاکتونقلبی عروقی
Streptokinaseاسترپتوکینازقلبی عروقی
Telmisartanتلمیزارتانقلبی عروقی
Tenecteplaseتنکتاپلازقلبی عروقی
Teprotideتپروتایدقلبی عروقی
Terazosinترازوسینقلبی عروقی
Ticagrelorتیکاگرلورقلبی عروقی
Ticlopidineتیکلوپیدینقلبی عروقی
Tinzaparinتینزاپارینقلبی عروقی
Tirofibanتیروفیبانقلبی عروقی
Torasemideتوراسمایدقلبی عروقی
Trandolaprilتراندولاپریلقلبی عروقی
Triamterene-Hتریامترن اچقلبی عروقی
Urokinaseیوروکینازقلبی عروقی
Valsartanوالزارتانقلبی عروقی
Verapamilوراپامیلقلبی عروقی
Warfarinوارفارینقلبی عروقی
Amifostineآمی فوستینآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Atropine Sulfate-Ophthalmicآتروپین سولفات چشمیآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Calcium Disodium Edetateکلسیم دی سدیم ادتاآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Deferasiroxدفراسیروکسآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Deferiproneدی فری پرونآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Deferoxamineدفروکسامینآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Dexrazoxaneدکسرازوکسانآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Diazoxide-Parenteralدیازوکساید-پارنترالآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Dimercaprolدیمرکاپرولآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Flumazenilفلومازنیلآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Fomepizoleفومپیزولآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Glucagonگلوکاگونآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Hydroxyureaهیدروکسی اورهآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Lanthanum-Localلانتانوم-لوکالآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Mesnaمسناآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Methylthioninium Chlorideمتیل تیونینیوم کلرایدآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Nalmefeneنالمیفنآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Naloxoneنالوکسانآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Naltrexoneنالتروکسونآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Orlistatاورلیستاتآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Penicillamineپنسیلامینآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Pralidoximeپرالیدوکسیمآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Protamineپروتامینآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Prussian Blueپروسیان بلوآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Sevelamerسولامرآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Sodium Benzoateسدیم بنزواتآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Sodium Polystyrene Sulfonateسدیم پلی استایرن سولفوناتآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Succimerسوکسیمرآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
Barium Sulfateباریم سولفاتمواد حاجب
Gadobutrolگادوبوترولمواد حاجب
Gadodiamideگادودیامیدمواد حاجب
Gadopentetateگادوپنتتاتمواد حاجب
Gadoteric Acidگادوتریک اسیدمواد حاجب
Iodixanolایودیکسانولمواد حاجب
Iohexolایوهگزولمواد حاجب
Iopamidolآیوپامیدولمواد حاجب
Iopromideآیوپرومیدمواد حاجب
Meglumin Compoundمگلومین کامپاندمواد حاجب
Alclometasoneآلکلومتازونکورتیکواستروئیدها
Beclometasoneبکلومتازونکورتیکواستروئیدها
Betamethasoneبتامتازونکورتیکواستروئیدها
Betamethasone-Ophthalmicبتامتازون چشمیکورتیکواستروئیدها
Ciclesonide-EENTسیکلزونایدکورتیکواستروئیدها
Clobetasolکلوبتازولکورتیکواستروئیدها
Cortisone Acetateکورتیزون استاتکورتیکواستروئیدها
Desonide-Topicalدسونید-موضعیکورتیکواستروئیدها
Desoximetasone-Topicalدزوکسی متازون-موضعیکورتیکواستروئیدها
Dexamethasoneدگزامتازونکورتیکواستروئیدها
Dexamethasone-Ophthalmicدگزامتازون چشمیکورتیکواستروئیدها
Diflorasone-Topicalدیفلورازون-موضعیکورتیکواستروئیدها
Difluprednateدی فلوپردناتکورتیکواستروئیدها
Fludrocortisoneفلودروکورتیزونکورتیکواستروئیدها
Flunisolideفلونیزولیدکورتیکواستروئیدها
Fluocinoloneفلوسینولونکورتیکواستروئیدها
Fluorometholoneفلورومتولونکورتیکواستروئیدها
Flurandrenolideفلوران درنولیدکورتیکواستروئیدها
Fluticasoneفلوتیکازونکورتیکواستروئیدها
Hydrocortisoneهیدروکورتیزونکورتیکواستروئیدها
Hydrocortisone-Ophthalmicهیدروکورتیزون-چشمیکورتیکواستروئیدها
Hydrocortisone-Systemicهیدروکورتیزون-سیستمیککورتیکواستروئیدها
Hydrocortisone-topicalهیدروکورتیزون-موضعیکورتیکواستروئیدها
Loteprednolلوته پردنولکورتیکواستروئیدها
Methylprednisoloneمتیل پردنیزولونکورتیکواستروئیدها
Mometasoneمومتازون فورواتکورتیکواستروئیدها
Prednicarbateپردنی کارباتکورتیکواستروئیدها
Prednisoloneپردنیزولونکورتیکواستروئیدها
Prednisolone-Ophthalmicپردنیزولون-چشمیکورتیکواستروئیدها
Pred-nisoneپرد-نیزونکورتیکواستروئیدها
Rimexolone-Ophthalmicریمکسولون-چشمیکورتیکواستروئیدها
Triamcinoloneتریامسینولونکورتیکواستروئیدها
Triamcinolone-Topicalتریامسینولون-موضعیکورتیکواستروئیدها
Acetaminophenاستامینوفن مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Acetylcysteineاستیل سیستئین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Benzonatateبنزوناتات مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Bromhexineبرم هگزین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Clobutinolکلوبوتینول مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Dextromethorphanدکسترومتورفان پی مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Dornase Alfaدورناز آلفا مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Etafedrineاتافدرین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Expectorantاکسپکتورانت مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Expectorant Codeineاکسپکتورانت کدئین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Guaifenesinگایافنزین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Ipecacاپیکا مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Naphazolineنفازولین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Normethadoneنورمتادون مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Oxymetazolineاکسی متازولین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Phenylephrineفنیل افرین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Pseudoephedrineپزودوافدرین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Pulmonary Surfactantsپالموناری سورفکتان مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Tetryzolineتتریزولین مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
Acitretinآسیترتین پوستی و ضد آفتاب ها
Adapaleneآداپالن پوستی و ضد آفتاب ها
Alefaceptآلفاسپت پوستی و ضد آفتاب ها
Aluminium Acetateآلومینیوم استات پوستی و ضد آفتاب ها
Aluminum Chloride Hexahydrateآلومینیوم کلراید هگزاهیدرات پوستی و ضد آفتاب ها
Azelaic Acidآزالیک اسید پوستی و ضد آفتاب ها
Betamethasone-Topicalبتامتازون موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Bexarotene-Topicalبگزاروتن-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Burn Ointmentپماد سوختگی پوستی و ضد آفتاب ها
Calamineکالامین پوستی و ضد آفتاب ها
Calcipotriolکلسیپوتریول پوستی و ضد آفتاب ها
Collagenaseکلاژناز پوستی و ضد آفتاب ها
Crotamitonکروتامیتون پوستی و ضد آفتاب ها
dupilumabدوپیلومب پوستی و ضد آفتاب ها
Efalizumabافالیزومب پوستی و ضد آفتاب ها
Erythromycin-Topicalاریترومایسین-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Ichthyolایکتیول پوستی و ضد آفتاب ها
Isotretinoinایزوترتینوئین پوستی و ضد آفتاب ها
Minoxidil-Topicalماینوکسیدیل-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Pimecrolimusپیمکرولیموس پوستی و ضد آفتاب ها
Podophyllinپدوفیلین پوستی و ضد آفتاب ها
Retapamulin-Topicalرتاپامولین-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Salicylic Acidاسید سالیسیلیک پوستی و ضد آفتاب ها
Selenium Sulfideسلنیوم سولفاید پوستی و ضد آفتاب ها
Sinecatechins-Topicalسینکاتکینز-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Talcتالک پوستی و ضد آفتاب ها
Tazarotene-Topicalتازاروتن-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Terbinafine-Topicalتربینافین-موضعی پوستی و ضد آفتاب ها
Tretinoinترتینوئین پوستی و ضد آفتاب ها
Triamcinolone NNتریامسینولون ان ان پوستی و ضد آفتاب ها
Ureaاوره پوستی و ضد آفتاب ها
Ustekinumabاوستکینومب پوستی و ضد آفتاب ها
Zinc Oxideزینک اکساید پوستی و ضد آفتاب ها
Acetic Acidاستیک اسیدضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Carbamide Peroxideکاربامید پراکسایدضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Cetrimideستریمیدضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Chlorhexidineکلرهگزیدینضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Glutaralگلوترالضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Hexachlorophene-Topicalهگزاکلروفن موضعیضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Hydrogen Peroxideهیدروژن پراکسایدضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Potassium Permanganateپرمنگنات پتاسیمضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Povidone-Iodineبتادینضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
Levodopaلوودوپادوپامینرژیک ها
Levodopa-Bلوودوپا بیدوپامینرژیک ها
Levodopa-Cلوودوپا سیدوپامینرژیک ها
Ropiniroleروپینیرولدوپامینرژیک ها
Tolcaponeتولکاپوندوپامینرژیک ها
Balanced Saltبالانسد سالتالکترولیت ها
Calciumاملاح کلسیمالکترولیت ها
Dextroseسرم دکستروزالکترولیت ها
Dextrose INFسرم دکستروزالکترولیت ها
Dialysis Solutionsمحلول دیالیزالکترولیت ها
Magnesium Sulfateمنیزیوم سولفاتالکترولیت ها
Oral Rehydration Solutionsاو آر اسالکترولیت ها
Peritoneal Dialysisمحلول دیالیز صفاقیالکترولیت ها
Phosphate sodiumفسفاتالکترولیت ها
Potassium chlorideپتاسیم کلرایدالکترولیت ها
Ringer Lactateرینگر لاکتاتالکترولیت ها
Ringersرینگرزالکترولیت ها
Sodium Bicarbonateبیکربناتالکترولیت ها
Sodium Chloride INFسرم تزریقی سدیم کلرایدالکترولیت ها
Sodium Chloride-Hypertonicسدیم کلراید-هیپرتونیکالکترولیت ها
Sodium Chloride-Irrigationسدیم کلراید-شستشوالکترولیت ها
Sodium Chloride-Nasalسدیم کلراید بینیالکترولیت ها
Tromethamineترومتامینالکترولیت ها
Activated Charcoalاکتیویتد شارکول گوارشی
Alosetronآلوسترون گوارشی
Aluminium Hydroxideآلومینیوم هیدروکساید گوارشی
Aluminium MGالومینیوم ام جی گوارشی
Aluminium MGSآلومینیوم ام جی اس گوارشی
Alvimopanآلویموپان گوارشی
Amoxicilliآموکسی سیلین گوارشی
Amylaseآمیلاز گوارشی
Antihemorrhoidانتی هموروئید گوارشی
Aprepitantاپرپیتانت گوارشی
Balsalazide Sodiumسدیم بالسالازید گوارشی
Bifidobacterium bifidumبیفیدوباکتریوم بیفیدوم گوارشی
Bisacodylبیزاکودیل گوارشی
Bismuth Saltsبیسموت سیترات گوارشی
Castor Oilروغن کرچک گوارشی
Cimetidineسایمتیدین گوارشی
Cisaprideسیزاپراید گوارشی
Clidinium-Cکلیدینیوم-سی گوارشی
Dexlansoprazoleدکس لانسوپرازول گوارشی
Digestiveدایجستیو گوارشی
Dimeticoneدایمتیکون گوارشی
Diphenoxylateدیفنوکسیلات گوارشی
Docusatesدوکوسات گوارشی
Dolasetron Mesilateدولاسترون مسیلات گوارشی
Domperidoneدومپریدون گوارشی
Dronabinolدرونابینول گوارشی
Esomeprazoleاسموپرازول گوارشی
Famotidineفاموتیدین گوارشی
Granisetronگرانیسترون گوارشی
Lactobacillus Species 1لاکتوباکیلوس ۱ گوارشی
Lactobacillus Species 2لاکتوباکیلوس ۲ گوارشی
Lactobacillus Species 3لاکتوباکیلوس ۳ گوارشی
Lactobacillus Species 4لاکتوباکیلوس ۴ گوارشی
Lactobacillus Species 5لاکتوباکیلوس ۵ گوارشی
Lactobacillus Species 6لاکتوباکیلوس ۶ گوارشی
Lactobacillus Species 7لاکتوباکیلوس ۷ گوارشی
Lactobacillus Species 8لاکتوباکیلوس ۸ گوارشی
Lactuloseلاکتولوز گوارشی
Lansoprazoleلانسوپرازول گوارشی
Liquid Paraffinپارافین مایع گوارشی
Loperamideلوپرامید گوارشی
Lubiprostonلوبی پروستون گوارشی
Magnesium Hydroxideمنیزیوم هیدروکساید گوارشی
Magnesium Supplementمنیزیم اکساید گوارشی
Mebeverineمبورین گوارشی
Mesalazineمزالازین گوارشی
Methylnaltrexoneمتیل نالتروکسون گوارشی
Metoclopramideمتوکلوپرامید گوارشی
Nabiloneنابیلون گوارشی
Nizatidineنیزاتیدین گوارشی
Olsalazineاولسالازین گوارشی
Omeprazoleامپرازول گوارشی
Ondansetronاندانسترون گوارشی
Palonosetronپالونوسترون گوارشی
Pancreatinپانکراتین گوارشی
Pantoprazoleپنتوپرازول گوارشی
Polyethylene Glycolپروپیلن گلایکول گوارشی
Rabeprazoleرابپرازول سدیم گوارشی
Ranitidineرانیتیدین گوارشی
Simeticoneسایمتیکون گوارشی
Sorbitolسوربیتول گوارشی
Sucralfateسوکرالفیت گوارشی
Sulfasalazineسولفاسالازین گوارشی
Tegaserodتگاسرود گوارشی
Ursodeoxycholic Acidاورسودزوکسی کولیک اسید گوارشی
Desfluraneدسفلورانبیهوش کننده های عمومی
Etomidateاتومیداتبیهوش کننده های عمومی
Fospropofolفوس پروپوفولبیهوش کننده های عمومی
Halothaneهالوتانبیهوش کننده های عمومی
Isofluraneایزوفلورانبیهوش کننده های عمومی
Ketamineکتامینبیهوش کننده های عمومی
Nitrous Oxideنیتروس اکسایدبیهوش کننده های عمومی
Propofolپروپوفولبیهوش کننده های عمومی
Sevofluraneسووفلورانبیهوش کننده های عمومی
Sodium Oxybateسدیم اکسی باتبیهوش کننده های عمومی
Thiopental Sodiumتیوپنتال سدیمبیهوش کننده های عمومی
Abarelixآبارلیکسهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Cetrorelixسترورلیکسهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Corticotropinکورتیکوتروپینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Demoxytocinدموکسی توسینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Desmopressinدسموپرسینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Ganirelix Acetateگانی رلیکس استاتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Goserelinگوسرلینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Histrelinهیسترلینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Human Chorionic Gonadotrophinهاش سی جیهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Lanreotide Acetateلانرئوتاید استاتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Leuprorelinلئوپرورلینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Luteinising Hormoneلوتنایزینگ هورمونهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Menotropinsهاش ام جیهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Methylergonovine Maleateمتیل ارگونووین مالئاتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Nafarelin Acetateنافارلین استاتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Octreotide Acetateاوکتروتید استاتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Oxytocinاکسی توسینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Pegvisomantپگ ویزومانتهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Somatomedinsسوماتومدینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Tetracosactideتتراکوزاکتایدهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Triptorelinتریپتورلینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Vasopressinوازوپرسینهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
Azathioprineآزاتیوپرینمهار کننده های ایمنی
Basiliximabباسی لیکسی مبمهار کننده های ایمنی
Ciclosporinسیکلوسپورینمهار کننده های ایمنی
Daclizumabداکلیزومبمهار کننده های ایمنی
Everolimusاورولیموسمهار کننده های ایمنی
Fingolimodفینگولیمودمهار کننده های ایمنی
Glatiramer Acetateگلاتیرامر استاتمهار کننده های ایمنی
Golimumabگولیمومبمهار کننده های ایمنی
Mycophenolate Mofetilمایکوفنولات موفتیلمهار کننده های ایمنی
Natalizumabناتالیزومبمهار کننده های ایمنی
Sirolimusسیرولیموسمهار کننده های ایمنی
Tacrolimusتاکرولیموسمهار کننده های ایمنی
Tofacitinibتوفاسیتینیبمهار کننده های ایمنی
Articaineآرتیکائینبی حس کننده های موضعی
Benzocaineبنزوکائینبی حس کننده های موضعی
Bupivacaineبوپیواکایینبی حس کننده های موضعی
Dibucaine-Topicalدیبوکائین-موضعیبی حس کننده های موضعی
Dyclonineدیکلونینبی حس کننده های موضعی
LIDOCAINE HCLلیدوکائینبی حس کننده های موضعی
Lidocaine-Localلیدوکائین-لوکالبی حس کننده های موضعی
PHENAZONEفنازونبی حس کننده های موضعی
Pramoxineپراموکسینبی حس کننده های موضعی
Prilocaineپریلوکائینبی حس کننده های موضعی
Prilocaine-Fپریلوکائین-افبی حس کننده های موضعی
Procaineپروکائینبی حس کننده های موضعی
Tetracaineتتراکائینبی حس کننده های موضعی
Acetazolamideاستازولامیدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Acetylcholine Chlorideاستیل کولین کلرایدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Alcaftadineآلکافتادینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Apraclonidineآپراکلونیدینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Betaxolol-Ophthalmicبتاکسولول-چشمیمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Bimatoprostبیماتوپروستمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Brimonidineبریمونیدینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Brinzolamidبرینزولامیدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Brinzolamideبرینزولامیدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Carbacholکرباکولمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Cyclopentolateسیکلوپنتولاتمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Dorzolamideدورزولامیدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Homatropineهماتروپینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Latanoprostلاتانوپروستمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Levobunololلووبونولولمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Methazolamideمتازولامیدمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Physostigmineفیزوستیگمینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Pilocarpineپیلوکارپینمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Timololتیمولولمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Travoprostتراوپروستمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Tropicamide-Ophthalmicتروپیکامید-چشمیمنقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
Baclofenباکلوفن شل کننده عضلات
Botulinum Toxinsبوتولینوم توکسین شل کننده عضلات
Carisoprodolکاریسوپرودول شل کننده عضلات
Chlorzoxazoneکلرزوکسازون شل کننده عضلات
Cyclobenzaprineسیکلوبنزاپرین شل کننده عضلات
Dantroleneدانترولن شل کننده عضلات
Metaxaloneمتاکسالون شل کننده عضلات
Methocarbamolمتوکاربامول شل کننده عضلات
Tizanidineتیزانیدین شل کننده عضلات
Atracurium Besilateآتراکوریوم بسیلات مسدود کننده عصب- عضله
Pancuronium Bromideپانکرونیوم بروماید مسدود کننده عصب- عضله
Rocuroniumروکورونیوم مسدود کننده عصب- عضله
Succinylcholine Chlorideسوکسینیل کولین مسدود کننده عصب- عضله
Vecuronium Bromideوکورونیوم بروماید مسدود کننده عصب- عضله
Abataceptآباتاسپت متفرقه
Algluceraseالگلوکراز متفرقه
Alpha Galactosidase Aالفا گالاکتوزیداز ا متفرقه
Betahistineبتاهیستین متفرقه
Carbohydrate Blockerمهار کننده کربوهیدات متفرقه
Certolizumab Pegolسرتولیزوماب متفرقه
Denosumabدنوزومب متفرقه
Dexpanthenolدکسپانتنول متفرقه
Dipivefrineدیپی وفرین متفرقه
Disulfiramدی سولفیرام متفرقه
Eculizumabاکولیزومب متفرقه
Elosulfase Alfaالوسولفاز آلفا متفرقه
Ginkgo bilobaجینکو بیلوبا متفرقه
Idursulfaseایدورسولفاز متفرقه
Imigluceraseایمی گلوسراز متفرقه
Interleukin-1اینترلوکین-۱ متفرقه
Laronidaseلارونیداز متفرقه
Lenalidomideلنالیدومید متفرقه
Levomentholلوومنتول متفرقه
Miglustatمیگلوستات متفرقه
Nicotineنیکوتین متفرقه
Paliferminپالی فرمین متفرقه
Pegaptanib-Ophthalmicپگاتانیب-چشمی متفرقه
Phytosterolفیتوسترول متفرقه
Ranibizumabرانی بیزومب متفرقه
Riluzoleریلوزول متفرقه
Sacrosidaseساکروسیداز متفرقه
Sapropterinساپروپترین متفرقه
Tetrabenazineتترابنازین متفرقه
Thalidomideتالیدومید متفرقه
Tocilizumabتوسیلیزومب متفرقه
Vareniclineوارنیکلین متفرقه
Bethanecholبتانکولپاراسمپاتومیمتیک ها
Cevimelineسویملینپاراسمپاتومیمتیک ها
Fampridineفامپریدینپاراسمپاتومیمتیک ها
Neostigmineنئوستیگمینپاراسمپاتومیمتیک ها
Pyridostigmineپیریدوستیگمینپاراسمپاتومیمتیک ها
Alprostadilآلپروستادیلپروستاگلاندین ها
Carboprostکربوپروستپروستاگلاندین ها
Dinoprostدینوپروستپروستاگلاندین ها
Dinoprostoneپروستاگلاندین ای۲پروستاگلاندین ها
Epoprostenolاپوپروستنولپروستاگلاندین ها
Iloprostایلوپروستپروستاگلاندین ها
Misoprostolمیزوپروستولپروستاگلاندین ها
Treprostinilترپروستی نیلپروستاگلاندین ها
Clomifene Citrateکلومیفن سیتراتهورمون های جنسی
Conjugated Estrogensاستروژن کونژوگههورمون های جنسی
Contraceptive DEکنتراسپتیو دی اییهورمون های جنسی
Contraceptive HDکنتراسپتیو اچ دیهورمون های جنسی
Contraceptive LDکنتراسپتیو ال دیهورمون های جنسی
CONTRACEPTIVE NLDکنتراسپتیو ان ال دیهورمون های جنسی
Contraceptive Triphasicکنتراسپتیو تری فازیکهورمون های جنسی
Cyproterone Acetateسیپروترون استاتهورمون های جنسی
Cyproterone Compoundسیپروترون کامپاندهورمون های جنسی
Danazolدانازولهورمون های جنسی
Drospirenoneدروسپیرنونهورمون های جنسی
Dutasterideدوتاسترایدهورمون های جنسی
Dydrogesteroneدیدروژسترونهورمون های جنسی
Esterified Estrogensاستروژن های استری فایدهورمون های جنسی
Estradiol Valerateاسترادیولهورمون های جنسی
Estropipateاستروپیپاتهورمون های جنسی
Ethinyl Estradiolاتینیل استرادیولهورمون های جنسی
Fluoxymesteroneفلوکسی مسترونهورمون های جنسی
Hydroxyprogesterone Caproateهیدروکسی پروژسترون کاپرواتهورمون های جنسی
Levonorgestrelلوونورژسترلهورمون های جنسی
Lynestrenolلاینسترنولهورمون های جنسی
Medroxyprogesteroneمدروکسی پروژسترونهورمون های جنسی
Medroxyprogesterone Acetateمدروکسی پروژسترون استاتهورمون های جنسی
Megestrolمجسترولهورمون های جنسی
Methyltestosteroneمتیل تستوسترونهورمون های جنسی
Mifepristoneمیفپریستونهورمون های جنسی
Nandroloneناندرولونهورمون های جنسی
Norethisteroneنوراتی استرونهورمون های جنسی
Oxandroloneاکساندرولونهورمون های جنسی
Oxymetholoneاکسی متولونهورمون های جنسی
Progesteroneپروژسترونهورمون های جنسی
Raloxifeneرالوکسیفنهورمون های جنسی
Testosteroneتستوسترونهورمون های جنسی
Ulipristal Acetateیولی پریستال استاتهورمون های جنسی
Levothyroxine Sodiumلووتیروکسین سدیم تیروئید و ضد تیروئید
Liothyronine Sodiumلیوتیرونین سدیم تیروئید و ضد تیروئید
Methimazoleمتی مازول تیروئید و ضد تیروئید
Potassium Iodideپتاسیم یداید تیروئید و ضد تیروئید
Propylthiouracilپروپیل تیوراسیل تیروئید و ضد تیروئید
Thyroidتیروئید تیروئید و ضد تیروئید
Thyroid Extractعصاره تیروئید تیروئید و ضد تیروئید
Alfuzosinآلفوزوسین مربوط به مجاری ادرای
Darifenacinداریفناسین مربوط به مجاری ادرای
Fesoterodineفسوترودین مربوط به مجاری ادرای
Finasterideفیناستراید مربوط به مجاری ادرای
Flavoxateفلاووکسات مربوط به مجاری ادرای
Nitrofurantoinنیتروفورانتوئین مربوط به مجاری ادرای
Oxybutynin Chlorideاکسی بوتینین کلراید مربوط به مجاری ادرای
Papaverineپاپاورین مربوط به مجاری ادرای
Sildenafilسیلدینافیل مربوط به مجاری ادرای
Silodosinسیلودوزین مربوط به مجاری ادرای
Solifenacinسولیفناسین مربوط به مجاری ادرای
Tadalafilتادالافیل مربوط به مجاری ادرای
Tamsulosinتامسولوسین مربوط به مجاری ادرای
Tolterodineتولترودین مربوط به مجاری ادرای
Trospium Chlorideتروسپیوم کلراید مربوط به مجاری ادرای
Vardenafilواردنافیل مربوط به مجاری ادرای
AIDS Vaccinesواکسن ایدزواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Anthrax Vaccinesواکسن سیاه زخمواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Anti-D Immunoglobulin-IMانتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Anti-D Immunoglobulin-IVآنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Antiscorpion Venum Serumضدسم عقربواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Antisnake Venum Serumضدسم مارواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Argentine Haemorrhagic Fever Vaccinesواکسن تب خونریزی دهنده آرژانتینیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
BCG Vaccinesواکسن ب س ژواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Brucellosis Vaccinesواکسن بروسلوزواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Campylobacter Jejuni Vaccinesواکسن کامپیلو باکتر ججونیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Cancer Vaccinesواکسن سرطانواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Contraceptive Vaccinesواکسن ضذ بارداریواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Cytomegalovirus Vaccinesواکسن سیتومگالوویروسواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Dengue Fever Vaccinesواکسن تب دنگوواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Dental Caries Vaccinesواکسن پوسیدگی دندانواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTPتوکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria & Tetanus Toxoids-DTتوکسوئید دیفتری و کزاز-دی تیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria & Tetanus Toxoids-Tdتوکسوئید دیفتری و کزاز-تی دیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria Vaccinesواکسن دیفتریواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, and Haemophilus Influenzae Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز و هموفیلوس آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, and Hepatitis B Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز و هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, and Poliomyelitis Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز و فلج اطفالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, and Rubella Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز و سرخجهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzaeواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت بی،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Hepatitis B Vaccinesواکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Epstein-Barr Virus Vaccinesواکسن ویروس ابشتاین-بارواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Escherichia Coli Vaccinesواکسن اشرشیا کولیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Gonococcal Vaccinesواکسن سوزاکواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Haemophilus Influenzae and Poliomyelitis Vaccinesواکسن هموفیلوس آنفلوانزا و فلج اطفالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Haemophilus Influenzae Vaccinesواکسن هموفیلوس آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Haemophilus lnfluenzae and Hepatitis B Vaccinesواکسن هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis A and B Vaccinesواکسن هپاتیت آ و بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis A and Typhoid Vaccinesواکسن هپاتیت ا وحصبهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis A Immunoglobulinsایمنوگلوبولین هپاتیت آواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis A Vaccinesواکسن هپاتیت آواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis B Immunoglobulinsایمنوگلوبولین هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Hepatitis B Vaccinesواکسن هپاتیت بیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Human Papilloma Virus Vaccinesواکسن ویروس پاپیلومای انسانیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Immune Globulin Intramuscularایمنوگلوبولین عضلانیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Immune Globulin Intravenousایمنوگلوبولین وریدیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Influenza Vaccinesواکسن آنفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Measles and Mumps Vaccinesواکسن سرخک و اوریونواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Measles and Rubella Vaccinesواکسن سرخک و سرخجهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Measles Vaccinesواکسن سرخکواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Measles, Mumps, and Rubella Vaccinesواکسن سرخک اوریون سرخجهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Meningococcal Vaccinesواکسن مننگوکوکواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Normal Immunoglobulinsایمنوگلوبولین های طبیعیواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Pneumococcal Vaccinesواکسن پنوموکوکالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Poliomyelitis Vaccinesواکسن فلج اطفالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Poliovirus Oral Vaccine-OPVواکسن خوراکی فلج اطفالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Rabies Immunoglobulinsایمنوگلوبولین هاریواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Rabies Vaccinesواکسن هاریواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Rotavirus Vaccinesواکسن روتاویروسواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Tetanus and Influenza Vaccinesواکسن کزاز و انفلوانزاواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Tetanus and Poliomyelitis Vaccinesواکسن کزاز و فلج اطفالواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Tetanus Immunoglobulinsایمنوگلوبولین کزازواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Tetanus Vaccinesواکسن کزازواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Tuberculinsتوبرکولینواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Typhoid and Tetanus Vaccinesواکسن حصبه و کزازواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Typhoid Vaccinesواکسن حصبهواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Varicella-Zoster Immunoglobulinsایمنوگلوبولین واریسلا زوسترواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Varicella-Zoster Vaccinesواکسن واریسلا-زوسترواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
Yellow Fever Vaccinesواکسن تب زردواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
[تعداد رای:0]

درباره نویسنده

محمدرضا فرزان

کارشناسی مهندسی نفت-بهره برداری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید