دسته بندی کلیپ های واکنشی

در این بخش کلیپ هایی قرار می گیرد که توسط یک شخص خاص فیلمبرداری شده و واکنش و نظر خود را نسبت به موضوع مشخصی به نمایش می گذارد.