آموزش CCNA

Device Configuration

در ادامه بحث آموزش CCNA در بخش دوم آموزش یعنی CCNA Switch به توضیح در مورد نوع دسترسی و روش اتصال به سویچ سیسکو...

آموزش CCNA

Ethernet Framing

در ادامه مباحث آموزش CCNA به بحث در مورد Ethernet Framing میپردازیم و توضیح میدهیم که Ethernet Framing چیست و چه هدفی...

آموزش آموزش CCNA

Repeater $ Hub

در ادامه مباحث آموزش CCNA به توضیح درمورد repeater و hub خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که تفاوت hub با switch در چیست. در...

آموزش CCNA

IP Addressing

بحث IP Addressing یکی از بحث های پایه CCNA میباشد که در دوره +NETWORK به آن میپردازند. در اینجا نیز ما به طور کامل در...