آموزش CCNA

Device Configuration

در ادامه بحث آموزش CCNA در بخش دوم آموزش یعنی CCNA Switch به توضیح در مورد نوع دسترسی و روش اتصال به سویچ سیسکو...

آموزش CCNA

Ethernet Framing

در ادامه مباحث آموزش CCNA به بحث در مورد Ethernet Framing میپردازیم و توضیح میدهیم که Ethernet Framing چیست و چه هدفی...

آموزش آموزش CCNA

Repeater $ Hub

در ادامه مباحث آموزش CCNA به توضیح درمورد repeater و hub خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که تفاوت hub با switch در چیست. در...

آموزش CCNA

(IP Addressing (part 2

ما در بخش قبل در مورد IP Addressing توضیحاتی دادیم از قبیل اینکه بحث IP از مهم ترین بحث های پایه CCNA است که اکثرا در...

آموزش CCNA

IP Addressing

بحث IP Addressing یکی از بحث های پایه CCNA میباشد که در دوره +NETWORK به آن میپردازند. در اینجا نیز ما به طور کامل در...